Usluge podrške

Početna 5 Usluge podrške

Usluge podrške se odnose na one poslovne aktivnosti koje se smatraju pomoćnim, ali koje omogućavaju nesmetanu komunikaciju i funkcionisanje preduzeća. Iako nisu primarne, bez tzv. front i back-office usluga poslovanje bi bilo znatno otežano. Jer, one u mnogome pojednostavljuju svakodnevne administrativne procese, doprinose optimalnom korišćenju radnog vremena i pomažu usredsređenju na glavne ciljeve firme.

Stoga su usluge podrške potrebne praktično svakoj privrednoj grani: bankarstvu, IT-sektoru, osiguranju, transportu i logistici, trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, zdravstvu, obrazovanju i dr.

Koje aktivnosti potpadaju pod usluge podrške?

Moderno poslovanje zahteva izvršenje sledećih administrativnih zadataka, a ljudski faktor je u tome od presudnog značaja:

  • protokol vezan za stranke na recepciji (prijem i sprovođenje);
  • poslovna korespondencija (odgovori na telefonske upite, razvrstavanje regularne pošte i ažuriranje mejlova);
  • organizacija dokumenata;
  • unos i ažuriranje baza podataka;
  • rad na aparatima za fotokopiranje;
  • nabavka kancelarijskog i drugog repromaterijala;
  • organizovanje korporativnih događaja i sl.

Ovi, naizgled neznatni zadaci mogu značajno opteretiti interno zaposlene, zbog čega se većina firmi odlučuje na angažovanje spoljnih saradnika.

usluge podrške invekta 1

Usluge podrške vašem biznisu – Koje su beneficije saradnje sa Invektom?

Angažmanom profesionalnog osoblja iz redova zaposlenih naše kompanije, dobijate visoko kvalifikovane, iskusne i ljubazne radnike. Zahvaljujući velikom stepenu odgovornosti i profesionalnosti, te izuzetnim performansama u izvršenju dogovorenih zadataka, rukovodioci vaše firme se mogu fokusirati na važnije dužnosti.

Dakle, usluge podrške koje obezbeđujemo optimizuju radne procese, otklanjaju veliki teret sa menadžmenta i sasvim sigurno pozitivno utiču na poslovanje.

Uz našu pomoć, reputacija vašeg preduzeća će biti poboljšana, a to će doprineti zadržavanju postojećih klijenata i preporučivanju novih.

Koje rešenje je najbolje za vaše preduzeće?

Pažljivo osluškujući potrebe i ciljeve klijenta, Invekta kreira rešenja koja su:

  • po meri;
  • fleksibilna;
  • transparentna.

To znači da se paketi usluga podrške prilagođavaju zahtevima svakog biznisa ponaosob, mogu se ažurirati i modifikovati prema novonastalim promenama u poslovanju klijenta.

Pored navedenog, svi naši programi su transparentni, tj. bez „sitnih slova“ i skrivenih izdataka. To znači da naručilac posla uvek ima potpun uvid u sve troškove, kao i u izvršenje ugovorenih aktivnosti.

obezbeđenje invekta 3

Napredne usluge podrške koje obezbeđujemo bazirane su na standardnim i pouzdanim procedurama. Međutim, njihove kombinacije i modernizacija ne samo da zadovoljavaju sve potrebe klijenta, nego i dugoročno smanjuju rashode njegovog korporativnog upravljanja.

Ko radi, taj i – prlja!

A, mi smo svuda gde se radi.
Naši klijenti to potvrđuju.